Glossari

Actor clau
Persona o entitat jurídica que assumeix un Compromís en desenvolupar alguna de les funcions de l’espai test agrari, de manera directa o indirecta.
Actor col·laborador
Persona o entitat jurídica que, en certs moments, decideix col·laborar d’alguna manera amb l’espai test agrari.
Carta d’experts
Relació de persones que poden dur a terme assessoraments als emprenedors oferint part de la funció del suport integral de l’espai test agrari. En poden formar part personal tècnic, productors en actiu o antics emprenedors, entre d’altres.
Entitat gestora
Entitat amb personalitat jurídica que articula les funcions bàsiques de l’espai test agrari: suport integral, legal i físic. Dinamitza i vetlla per l’acompliment dels acords i principis d’actuació a través de la governança
Espai Test Agrari
Programa de facilitació els processos progressius d’instal·lació de nova pagesia al sector agrari, coordinat per una governança estructurada i consensuada amb tots els agents implicats. L’espai test agrari s’estructura amb un suport legal, un suport físic, i un suport integral, que assegura la realització del test d’activitat.
Suport físic efímer
Suport físic vinculat temporalment al desenvolupament d’un test d’activitat. Quan el període de test s’acaba, el suport físic deixa de formar part de l’espai test.
Suport físic permanent
Suport físic que perdura al llarg del temps en una mateixa localització geogràfica, la qual pot estar ocupada de forma successiva per diferents emprenedors
Espai test agrari únic
Espai test agrari amb un únic suport físic, en el qual hi pot haver un o diversos emprenedors.
Espai tes agrari en arxipèlag
Espai test agrari que disposa de diversos suports físics a la vegada en localitzacions geogràfiques diferents, i ocupades per diferents emprenedors.
Governança
Coordinació, administració i articulació de les diverses  funcions o tasques de l’espai test agrari, que asseguren la dinamització i comunicació entre totes les persones i entitats participants. La governança estableix a través dels estatuts de l’entitat gestora, si s’escau, o a través d’acords, convenis, pautes, i/o consensos entre els actors implicats.
Grup Motor
Actors clau i col·laboradors que impulsen la creació d’un espai test agrari. S’estructura en la primera fase del procés de creació i desapareix quan queda definida la governança de l’espai test agrari, que pot ser assumida per l’entitat gestora.
Guia metodològica ET
Document que té per objectiu la definició dels espais test agraris i l’articulació d’una metodologia per a la seva implementació. Està dirigit a aquelles entitats i persones que tinguin la voluntat de crear un espai test agrari en el seu territori.
Full de ruta
Guia pautada de sessions de treball amb l’objectiu de crear un espai test agrari a partir dels següents passos dividits en àrees temàtiques: 1) presa de contacte, 2) visió general i suport físic, 3) suport legal i suport integral, 4) pla d’acció.
Nous agents = new entrants = nova pagesia
Persona sens orígens agraris directes que s’incorpora al sector agrari de manera professional.
Pla d’acció
Document de treball que és el resultat final del full de ruta i del procés de creació d’un espai test agrari. El pla d’acció ha de recollir tots els aspectes clau d’un espai test agrari i que es concreti en cada funció com es durà a terme i els actors que intervindran en cada moment. El pla d’acció també ha de definir la governança i la constitució de l’entitat gestora, si s’escau.
RETA
Red de Espacios Test Agrarios de España.
Suport físic
Funció de l’espai test agrari en el qual es desenvolupa l’activitat agrícola, ramadera o forestal i que inclou les terres, les instal·lacions, els equipaments o la maquinària, entre d’altres. En funció de la disponibilitat en el temps del suport físic, hi haurà unes o altres tipologies descrites de suports físics efímers o permanents. En funció de la disponibilitat d’un únic o diversos suports físics dins d’un únic espai test, parlament d’espais test únics o en arxipèlag.
Suport integral
Funció de l’espai test agrari que inclou el procés d’acompanyament a la persona emprenedora des d’un punt de vista tècnic, empresarial i personal, formació especialitzada i assessorament.
Suport legal
Funció de l’espai test agrari que defineix el marc legal d’actuació en el qual la persona emprenedora té cobertes les seves responsabilitats laborals i fiscals com agent que participa en una activitat econòmica.
Test d’activitat
Itinerari d’incorporació progressiva al sector agrari que es desenvolupa dins d’un espai test agrari. El test d’activitat ha de permetre testejar el desenvolupament d’una activitat agrària de forma responsable i autònoma amb unes dimensions reals, una durada limitada i en un marc que minimitzi el risc. L’objectiu del test d’activitat no és altre que poder avaluar el projecte per part del mateix emprenedor amb la finalitat de decidir la seva incorporació definitiva, l’ajust o l’abandonament d’aquesta activitat.
Téster = persona emprenedora
Persona que accedeix a un espai test agrari.